Advisory Committee
1. Mr. Khursheed Anwar
Advisor
2. Mr. Syed Salim Ahmed
Advisor
3. Mr. Abid Sheikh
Advisor
4. Mr. Khalid Parwez
Advisor